Neem contact op +31639550692

ALGEMENE VOORWAARDEN PADISPORT

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. (Padisport)
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en vanuit die hoedanigheid overeenkomsten aangaat met Padisport.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Dag: kalenderdag.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Bereikbaarheid:

Padisport
Molenheidseweg 7a, 5451 HD Mill
Telefoonnummer: + 31 6 55 77 37 78
Maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 21:00 uur
Zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 16:00 uur
Email: info@padisport.nl
KvK-nummer: 73446254
BTW-identificatienummer: NL002374381B35

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Padisport en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Padisport en consument. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten die Padisport sluit met andere ondernemers, die als koper handelen in de hoedanigheid van professionele contractspartij. Op eerste verzoek worden afwijkende algemene voorwaarden door Padisport toegezonden aan professionele kopers. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden elektronisch aan de consument beschikbaar gesteld. Slechts na het doorlezen en acceptatie van deze algemene voorwaarden is het voor de consument mogelijk met Padisport een overeenkomst op afstand te sluiten. Indien de consument dit wenst wordt op eerste verzoek kosteloos door Padisport een afschrift van de algemene voorwaarden per elektronische post dan wel per reguliere post aan de consument verzonden.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Een aanbod met een beperkte geldigheidsduur of onder voorwaarden geschiedt, is nooit langer dan 14 dagen geldig.
Het aanbod bevat een vulledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a) De prijs inclusief belastingen;
b) De eventuele kosten van aflevering;
c) De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e) De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
f) De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
g) De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
h) Als de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
i) De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, en ook de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
j) De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
k) De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de consument door deze aanvaarding langs elektronische weg kenbaar te hebben gemaakt. Padisport bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de consument. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Padisport zal bij het product aan de consument de volgende informatie schriftelijk of langs elektronische weg meesturen:

Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
De in artikel 4 van deze algemene voorwaarden genoemde gegevens, tenzij Padisport deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@padisport.nl.  Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

Voor de volgende artikelen geldt uitdrukkelijk geen herroepingsrecht:

Producten die op maat zijn besteld of op bestelling worden gemaakt;
Geïndividualiseerde producten die worden voorzien van een eigen logo, tekst of ontwerp;
Bederfelijke waren, zaken van persoonlijke aard en kranten en tijdschriften, waaronder in het bijzonder sportvoeding.

ARTIKEL 7 – DE PRIJS

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn gesteld in euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Aanbiedingen zijn geldig zolang als de voorraad van het aangeboden product strekt.

De betaling van producten kan, voor zover dit technisch mogelijk is, geschieden onder rembours of door vooruitbetaling via bankoverschrijving of andere betaalsystemen zoals iDEA of PayPal. Indien de consument ervoor kiest de bestelde goederen in het magazijn af te halen is het eveneens mogelijk om contant te betalen. Wanneer de betaling niet door middel van vooruitbetaling geschiedt, kan er voor speciale producties en producten die op bestelling worden gemaakt een aanbetaling vereist worden van maximaal de helft van de aankoopprijs.
Voor bestellingen binnen Nederland en België gelden uitsluitend de prijzen in de webshop onder www.padisport.nl

 

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De ondernemer behoudt zich het eigendom van alle op grond van, op basis van de overeenkomst geleverde, en nog te leveren, producten voor tot het tijdstip waarop de klant/koper aan al zijn betalingsverplichtingen richting, tegenover, naar de ondernemer heeft voldaan.
De in artikel 9 lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen koopprijs van de geleverde, en nog te leveren producten, vermeerderd met de vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de klant/koper in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele rente.
Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de klant/koper in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden verkocht, mits de klant/koper ten aanzien van zijn afnemers een gelijkluidend eigendomsvoorbehoud op de (aldus) geleverde producten bedingt.
De klant/koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enig andere wijze te bezwaren of bij c.q. aan derden in gebruik te geven. Deze bepaling heeft een goederenrechtelijke werking.
Voor vorderingen anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW genoemd, geldt dat de ondernemer op de geleverde producten, die door betaling in eigendom op de klant/koper zijn overgegaan, en waarop het eigendomsvoorbehoud als gevolg van – toekomstige – vorderingen uit hoofde van de bepaling uit genoemd artikel niet herleeft of zal herleven, zich het recht voorbehoudt om pandrechten te vestigen zoals bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, die de ondernemer uit welke hoofde dan ook mocht hebben op de klant/koper.
Als derden beslagleggen op de door ondernemer onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant/koper gehouden de ondernemer onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.
De klant/koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op adequate wijze te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, diefstal, verduistering en beschadiging. De klant/koper zal op eerste verzoek van de ondernemer daartoe inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
Als de ondernemer op grond van een eerste schriftelijk verzoek daartoe aan de klant/koper – haar eigendomsrechten voor wat betreft het door haar aan de klant/koper geleverde producten wil uitoefenen, is de klant/koper voorshands gehouden daaraan onvoorwaardelijk mee te werken en niet herroepbare toestemming aan de ondernemer te verlenen om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van de ondernemer zich bevinden om deze mee te kunnen nemen. Eén ander onverminderd het recht van de ondernemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

ARTIKEL 9 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer richting, tegenover, naar de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
De ondernemer levert tenzij anders overeengekomen geen garantie aan huis.
Als zich binnen de aangegeven garantietermijn een gebrek optreedt, zal er naar keuze van de ondernemer worden overgegaan tot ofwel reparatie, ofwel tot vervanging van het gebrekkige product ofwel tot creditering van de consument. Als wordt overgegaan tot reparatie, uit te voeren door de ondernemer. Draagt de consument de kosten voor het aanleveren en afhalen van het product tenzij anders overeengekomen of tenzij gebruikt wordt gemaakt van de garantie plus mogelijkheid. Garantie plus is alleen geldig gedurende de garantieperiode van het product in de landen Nederland en België.
Wanneer wordt afgesproken dat de ondernemer een vervangend onderdeel per post/koerier toestuurt dient eerst het defecte onderdeel door de klant te worden opgestuurd of gebracht. Deze post of koerierskosten zijn voor rekening afnemer.
Wanneer de klant niet de “Garantie Plus” heeft aangeschaft en toch een reparateur ter plekke wil hebben of het apparaat wil laten repareren op locatie bij Betersport, zitten hier naar alle waarschijnlijk kosten aan verbonden.
Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
Aansprakelijkheid voor vertragingen, fouten, of eventuele schade (in welke vorm dan ook), veroorzaakt door een ondeugdelijk product en/of door reparaties, gedaan door de ondernemer (of door haar aangewezen reparateurs), wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.
Geen aanspraak op garantie, noch anderszins overeengekomen garantiebepalingen, kan worden gemaakt: als het product: onoordeelkundig of onzorgvuldig is gebruikt; het een ander gebrek betreft dan bijvoorbeeld normale slijtage; door anderen dan de ondernemer (of door haar aangewezen reparateurs) veranderingen zijn aangebracht of door hen reparatie heeft plaatsgevonden; in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van het product niet van belang zijn; en/of een of meer merken en/of (serie)nummers van het product zijn verwijderd en/of gewijzigd.
Vervangende onderdelen, die gebruikt worden voor reparatie, kunnen zowel nieuwe als gereviseerde onderdelen zijn. Onderdelen welke door, vanwege een reparatie worden vervangen, worden eigendom van de ondernemer.
De garantiebepalingen zijn niet overdraagbaar en zijn alleen geldig voor producten die door de ondernemer geleverd zijn.

ARTIKEL 10 – LEVERING EN UITVOERING

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding volgens, in overeenstemming met het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 11 – BETALING

Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden over de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer met uitzondering van, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te breng

ARTIKEL 12 – AUTEURSRECHTEN OP GEÏNDIVIDUALISEERDE ONTWERPEN

Indien de consument een eigen ontwerp of eigen teksten aanlevert voor de individualisering van een product, garandeert de consument dat de aangeleverde teksten en beeldmaterialen (afbeeldingen, logo’s, illustraties) geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander recht van een derde, of dat de consument volledig gerechtigd en bevoegd is om de betreffende intellectuele eigendommen van derden te gebruiken. Eventuele inbreuken op auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom komen in dat geval volledig voor rekening van de consument.
De consument vrijwaart Padisport tegen alle vorderingen en aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De consument is aansprakelijk voor de eventuele schade van Padisport die uit rechtsgeldige vorderingen van derden terzake voortvloeit en vergoedt aan Padisport alle daaruit voortvloeiende kosten.
Aangeleverde teksten en beeldmaterialen mogen niet obsceen, denigrerend, discriminerend of onwettig zijn en mogen niet de privacy van een ander schenden.
Padisport behoudt zich te allen tijde het recht voor om aangeleverde ontwerpen te weigeren.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

Op door Padisport gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen niet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, doch uitsluitend aan de Nederlandse rechter.

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot
  Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke
  geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald
  dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Olympishce halterstang uitverkoop!

Bekijken

Yoga bal uitverkoop!

Bekijken
De waardering van www.padisport.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 80 reviews.